Grb Kikinde

У фокусу

Будите у жижи збивања...

Одлука о расписивању Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

Датум: 14.10.2009.

Одлука о расписивању Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у Општини  Кикинда објављена је у дневном листу „Дневник“ од кад почињу да теку рокови за пријављивање заинтересованих лица за учешће на лицитацији.

Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), које је предмет издавања у закуп, може се извршити у просторијама Јавне агенције за пољопривреду и малу привреду Општине Кикинда, Трг српских добровољаца број 30, сваког радног дана у времену од 09,00   до 15,00 часова. Контакт особа Тешин Божидар, телефон број   0230 / 32 – 045

Лица заинтересована за обилазак земљишта за које желе да се лицитирају, дужни су да се пријаве дан раније у згради Општине  Кикинда, I спрат, канцеларија број 70 од 09,00 до 12,00 часова.

Обилазак ће се вршити по катастарским општинама и то:

За к.о. Банатско Велико Село, к.о. Нови Козарци и к.о. Наково  дана 19.10.2009. године


Скуп заинтересованих лица за обилазак пољопривредног земљишта у к.о.  Банатско Велико Село се заказује у 09,00 часова испред зграде месне заједнице.

Скуп заинтересованих лица за обилазак пољопривредног земљишта у к.о. Нови Козарци се заказује у 10,00 часова испред зграде месне заједнице.

Скуп заинтересованих лица за обилазак пољопривредног земљишта у к.о. Наково се заказује у 11,00 часова испред зграде месне заједнице; и


За к.о. Банатска Топола и к.о. Башаид дана 20.10.2009. година.

Скуп заинтересованих лица за обилазак пољопривредног земљишта у к.о. Башаид се заказује у 09,00 часова испред зграде месне заједнице.

Скуп заинтересованих лица за обилазак пољопривредног земљишта у к.о. Банатска Топола се заказује у 10,00 часова испред зграде месне заједнице.


За  к.о.   Сајан, и к.о. Мокрин и к.о. Иђош,  дана 21.10.2009.

Скуп заинтересованих лица за обилазак пољопривредног земљишта у к.о. Сајан се заказује у 09,00 часова испред зграде месне заједнице.

Скуп заинтересованих лица за обилазак пољопривредног земљишта у к.о. Мокрин се заказује у 11,00 часова испред зграде месне заједнице.

Скуп заинтересованих лица за обилазак пољопривредног земљишта у к.о. Иђош се заказује у 12,00 часова испред зграде месне заједнице.


За к.о. Кикинда, дана    22.  и   23.10.2009. године.

Скуп заинтересованих лица за обилазак пољопривредног земљишта у к.о. Кикинда се заказује у 09,00 часова у Кикинди код Управне зграде „Кинђе“.

Право пријаве на Оглас имају сва правна и физичка лица. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање понуђач доказује оргиналним документима, односно овереним фотокопијама и то: лична карта за физичка лица, односно извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица.


Понуђачи су дужни да пре одржавања јавног надметања уплате депозит у тачном динарском износу који је наведен у табелама и то за сваку шифру посебно.

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници Услужног центра Општине Кикинда. Потребно је да се понуђач благоврмено упозна са садржајем формулара пријаве.

Рок за подношење документације за пријављивање је до 15,30 сати, дана  30.10.2009. године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Општинске управе Општине Кикинда до наведеног рока.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.


Јавна лицитација за давање у закуп земљишта из тачке I овог Огласа одржаће се у Великој сали у згради Општине Кикинда, Улица Трг српских добровољаца број 12, и то:


1.    к.о. Банатска Топола, к.о. Башаид, к.о. Нови Козарци, к.о. Банатско Велико Село, к.о. Наково, к.о. Иђош, к.о. Сајан и к.о. Мокрин  дана 12.11.2009. године са почетком у 16,00 часова;

2.    к.о. Кикинда,  дана 13.11.2009. године са почетком у 16,00 часова;


Одлука о расписивању Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у Општини  Кикинда  биће објављена и у оба локална листа које излазе на територији Општине Кикинда – „Kikindske“ и  „Кикиндским новинама“, као и на огласној табли Општинске управе Општине Кикинда и огласним таблама месних заједница.

 

Прегледајте све текстове из рубрике