Grb Kikinde

У фокусу

Будите у жижи збивања...

ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА ЗА ЦЕНТАР ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

Датум: 15.10.2009.

Општина Кикинда, Комисија за одабир најбољег понуђеног пројекта - Центар за дневни боравак деце и одраслих са сметњама у развоју, на основу Закључка Општинскиг Већа  број II-06-46/2009,  расписује и објављује


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА ЗА ЦЕНТАР ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

Општина Кикинда упућује јавни позив заинтересованим организацијама да поднесу предлог пројекта за пружање услуге у оквиру Центра за дневни боравак деце и одраслих са сметњама у развоју (у даљем тексту: Центар).


Циљ конкурса:

Подстицање нових приступа у реализацији потреба ментално недовољно развијених особа, повећање квалитета и приступачности услуга које се пружају ментално недовољно развијеним особама, смањење социјалне искључености и унапређење капацитета ментално недовољно развијених особа, развој одрживих услуга, које су партиципативно конципиране и усмерене на потребе  корисника, с фокусом на промоцију расположивих локалних ресурса.


Циљна група:

Деца и одрасли са сметњама у развоју.


Подносиоци пријаве могу бити:

Јавне службе које припадају систему социјалне заштите (Центри за социјални рад, установе за смештај, установе образовања и др.) са седиштем на територији општине Кикинда;

Удружења грађана из области социјално-хуманитарног рада регистрована на територији општине Кикинде;

Друге јавне службе на локалном нивоу.

    

Приоритет имају пројекти који:

Подижу ниво квалитета у пружању услуга социјалне заштите деци и одраслима са сметњама у развоју;

Омогућавају укључивање циљне групе у решавање сопствених проблема;

Омогућавају социјалну инклузију кроз организовање активности.


Услови конкурса:

Пројекат мора бити усклађен са приоритетима дефинисаним у Стратегији развоја социјалне заштите општине Кикинда 2008-12. године.

Висина износа по пројекту може бити до четири милиона на годишњем нивоу, са могућношћу промене износа Одлуком о буџету општине Кикинде.

Општина Кикинда ће са пружаоцем услуга потписати уговор наа четири године, почев од новембра 2009. године, са могућношћу даљег продужавања уговора о пружању услуга након истека рока на који је уговор потписан.

Посао пружаоца услуге ће добити она организација која пружи највише гаранција да ће услугу пружати квалитетно и по одговарајућој цени, односно она организација која има највише кредибилета за пружање услуга.

Организације које се јављају на конкурс морају располагати свим профилима радника и испуњавати остале услове према утврђеним минималним  стандардима услуга социјалне заштите који су прописани од стране Министарства рада и социјалне политике.

Пружање услуга подразумева:

    рад са децом са сметњама у развоју (до 18 година) радним даном од 12ч – 16ч (слободне активности – радионица);

    рад са одраслима са сметњама у развоју ( преко 18 година) радним даном од 07ч – 16ч.


Средства намењена финансирању пројекта:

Укупна расположива сума за овај конкурс износи  4.000.000 динара на годишњем нивоу, која је обезеђена у буџету локалне самоуправе. Уговарач задржава право да не расподели сва расположива средства од укупне расположиве суме.

У складу са наведеним условима оправдани трошкови подразумевају:

трошкове зарада особља (потребан број особља утврђен са Минималним стандардима и спецификацијом услуга Дневног боравка), материјалне трошкове (радионичарски, канцеларијски и хигијенски материјал), сталне трошкове, исхрана корисника, текуће поправке и одржавање и стручно усавршавање запослених.


Начин писања пројекта:

Предлози пројеката морају бити достављени на прописаном обрасцу. Предлози пројекта писани руком или писаћом машином, као и они ван прописаних образаца, неће се узети у разматрање.

 

Рок и начин достављања предлога пројекта:

Заинтересоване организације су дужне да предлоге пројеката доставе до 23. октобра 2009. године.

Предлози пројеката достављају се у затвореној коверти, на адресу: Општина Кикинда, Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда, са назнаком: за Секретаријат за друштвене делатности.

Основна документација мора да садржи: образац за предлог пројекта који се доставља у 3 примерка (1 оверени оригинал и 2 копије) и копију решења о регистрацији.

На коверти обавезно треба назначити пуно име и адресу подносиоца предлога пројекта, назив пројекта и следећи текст: "Не отварати пре завршетка конкурса".

Образац за пријаву на конкурс заинтересоване организације могу преузети овде или је могу добити у канцеларији број  17, сваког радног дана  од 08 до 15 часова, почев 19.10.2009. године.

За све додатне информације можете се обратите контакт особи:

Пажин Гордана

Секретар Секретаријата за друштвене делатности општине Кикинда

Контакт телефони: 0230-410-102

 

Прегледајте све текстове из рубрике