Grb Kikinde

Јавни увид

Сарађујмо како бисмо наш град учинили бољим...
Просторни план подручја посебне намене Парка природе “Слатине у долини Златице”


Нацрт Просторног плана подручја посебне Парка природе „Слатине у долини Златице“ (у даљем тексту: Нацрт Просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Слатине у долини Златице“ на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја) обухвата део територија јединица локалних самоуправа: општина Чока и града Кикинда.

1. Јавни увид у Нацрт Просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, одржаће се у трајању од 30 дана, од 13.03.2024. године до 11.04.2024. године.
Нацрт Просторног плана са комплетом рефералних карата и Извештај о стратешкој процени утицаја биће изложени на јавни увид и доступни на увид заинтересованој јавности:
- у дигиталном облику на званичној интернет адреси Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине (www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs) и у аналогном облику у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад;
- У аналогном и дигиталном облику у просторијама органа надлежних за послове просторног планирања и урбанизма Града Кикинда и Општина Чока.

Јавна презентација Нацрта Просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја биће одржана у згради Градске управе Града Кикинда, Трг српских добровољаца број 12, Кикинда, 26.03.2024. године са почетком у 11:00 часова, сала 51.
Примедбе на Нацрт Просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, физичка и правна лица могу доставити, искључиво у писаном облику, Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина бр. 16, 21000 Нови Сад, или преко органа јединица локалне самоуправе у обухвату плана надлежних за послове урбанизма, у току трајања јавног увида, до 11.04.2024. године.
Јавна седница Комисије за јавни увид одржаће се 17.04.2024. године у згради Покрајинске владе, Бановински пролаз бб, Нови Сад, у жутом салону, са почетком у 15,00 часова.

2. У складу са одредбама члана 50. Закона о планирању и изградњи, о извршеном јавном увиду надлежни орган, односно Комисија, ће сачинити Извештај о обављеном јавном увиду и доставити га Носиоцу израде Плана - Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине.

slika
Попуните сва наведена поља!