Grb Kikinde

Просторни план

Просторни план јединице локалне самоуправе доноси се за територију локалне самоуправе и одређује смернице за развој делатности и намену површина, као и услове за одрживи и равномерни развој на територији јединице локалне самоуправе.

Просторни план се односи на ванграђевински реон.

Стратешка процена утицаја на животну средину је саставни део плана.

 

Просторни план подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута првог реда број 24 Суботица - Зрењанин - Ковин
(Сл. лист АПВ 19/2017)
slika slika
Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног Плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута првог реда број 24 Суботица - Зрењанин - Ковин на животну средину slika slika
Просторни план Кикинде slika slika