Grb Kikinde

Просторни план

Просторни план јединице локалне самоуправе доноси се за територију локалне самоуправе и одређује смернице за развој делатности и намену површина, као и услове за одрживи и равномерни развој на територији јединице локалне самоуправе.

Просторни план се односи на ванграђевински реон.

Стратешка процена утицаја на животну средину је саставни део плана.

 

Измена и допуна Просторног плана града Кикинде
(Службени лист града Кикинде, број 4/2022)
slika slika
Измене и допуне Просторног плана општине Кикинда
(Службени лист града Кикинде, број 17/2020)
slika slika
Просторни план подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута првог реда број 24 Суботица - Зрењанин - Ковин
(Сл. лист АПВ 19/2017)
slika slika
Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног Плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута првог реда број 24 Суботица - Зрењанин - Ковин на животну средину slika slika
Просторни план Кикинде slika slika