Grb Kikinde

Konkursi - Aktuelni

Konkurišite i promenite svoj život na bolјe...

 Na osnovu člana 29. stav 1. i stav 4. Zakona o javnoj svojini („Sl.glasnik RS“, broj 72/2011, 88/2013 i 105/2014), Rešenja o otuđenju iz javne svojine katastarske parcele broj 2662 k.o. Mokrin (“ Službeni list opštine Kikinda “ , broj 14/2015) i člana 94. Statuta opštine Kikinda (“ Službeni list opštine Kikinda “ , broj 04/2006-prečišćeni tekst, 2/2008, 19/2008, 26/2008, 7/2009 , 18/2009,7/2010 i 39/2012 ), predsednik opštine Kikinda, raspisuje

OGLAS ZA JAVNO NADMETANJE ZA OTUĐENJE IZ JAVNE SVOJINE
OPŠTINE KIKINDA OBJEKTA I ZEMLJIŠTA NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 2662 K.O. MOKRIN

RASPISUJE se oglas za sprovođenje postupka otuđenja javnim nadmetanjem, uknjižena porodična stambena zgrada, površine 129 m2, koja je u ruševnom stanju i zemljište pod zgradom i objektom, površine 129 m2 i zemljište uz zgradu i drugi objekat, površine 367 m2, upisani u List nepokretnosti broj 750 k.o. Mokrin, na kat. parcela broj 2662, površine od 496 m2.
Postupak javne licitacije će sprovesti Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja i otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini opštine Kikinda.
Tržišna vrednost nekretnine iznosi 1041,60 evra, što obračunato prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan pisanja ovog Oglasa iznosi 125.384,68 dinara .
Licitacioni korak iznosi 500,00 dinara.
Gore navedena tržišna vrednost nekretnine predstavlja početnu cenu kod javnog nadmetanja.
Naknada za otuđenje nekretnine se obračunava u evrima i ista se isplaćuje dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan isplate u roku od trideset dana (30) od dana zaključenja Ugovora.
Najpovoljnijim ponuđačem će se smatrati pravno ili fizičko lice koje na javnom nadmetanju ponudi najvišu cenu za kupovinu nepokretnosti.
Objekat iz ovog oglasa otuđuje se u viđenom stanju i sticalac se ne može pozivati na njegove fizičke nedostatke.
Objekat i zemljište na katastarskoj parceli broj 2662 k.o. Mokrin otuđuju se iz javne svojine isključivo radi privođenja planiranoj nameni predviđenoj Planom generalne regulacije naselja Mokrin (,,Sl. List opštine Kikinda“, broj 23/2014 i 24/2014).
Predmetna parcela se nalazi u bloku 29 prema blokovskoj podelu na osnovu Plana generalne regulacije naselja Mokrin („Sl. list opštine Kikinda“, br. 23/2014 i 24/2014). Namenjeni su porodičnom stanovanju.
U zoni stanovanja dozvoljena je izgradnja poslovnih objekata - zanatskih radionica koje nemaju velike prostorne zahteve kao i koje bukom i izduvnim gasovima ne opterećuju okolinu.
Ponuđači su dužni da, zajedno sa prijavom za javno nadmetanje, dostave dokaz o uplati depozita u dinarskom iznosu u visini od 10% od početne cene predmetne nekretnine prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, na račun Opštinske uprave opštine Kikinda broj 840-2023740-41, naziv: podračun za licitacije.
Svim ponuđačima, osim najpovoljnijem uplaćeni depozit će se vratiti najkasnije u roku od tri dana od dana održavanja javnog nadmetanja.Najpovoljnijem ponuđaču depozit će biti uračunat u cenu nekretnine.U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od svoje ponude depozit se ne vraća.
Prijava pravnog lica mora da sadrži: naziv, sedište i broj telefona i mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica.
Prijava fizičkog lica mora da sadrži: ime i prezime, adresu, broj lične karte, matični broj i broj telefona i mora biti potpisana, a ako je lice privatni preduzetnik uz prijavu se prilaže izvod iz registra nadležnog organa i potvrda o poreskom identifikacionom broju.
Fizičko lice uz prijavu prilaže fotokopiju lične karte.
U slučaju da podnosioca prijave zastupa punomoćnik, punomoćje za zastupanje mora biti specijalno i sudski overeno.

Prijava na oglas se podnosi u zapečaćenoj koverti na kojoj mora da piše:
Na prednjoj strani:
1. Adresa:Opština Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12
Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja i otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini opštine Kikinda
Podaci o predmetnoj nekretnini
Na zadnjoj strani
2.ime i prezime/naziv i adresa ponuđača
Zajedno sa prijavom na oglas dostavlja se navedena dokumentacija i dokaz o uplati depozita.
Rok za podnošenje prijava je do 15,30 sati, dana 03.07.2015 godine.
Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu u pisarnicu Opštinske uprave opštine Kikinda do navedenog roka.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.
Prijava je nepotpuna ako ne sadrži sve što je Oglasom propisano, ako nisu priložene sve potrebne isprave, odnosno ako ne sadrži sve podatke predviđene oglasom ili su podaci dati suprotno Oglasu.
Podnosioci neblagovremene, odnosno nepotpune prijave neće moći da učestvuju u postupku javnog nadmetanja.
Zainterovana lica mogu da izvrše uvid u predmetni objekat u dogovoru sa radnicima nadležnog Sekretarijata.
Postupak javnog nadmetanja će se održati dana 06.07.2015. godine u 11,00 časova u zgradi opštine Kikinda, kancelarija broj 64.

Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu ,,DANAS” i nedeljnom lokalnom listu ,,Nove kikindske novine“, na oglasnoj tabli opštine Kikinda i internet stranici opštine Kikinda s tim što će se rok za podnošenje prijava računati od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,DANAS” .

PREDSEDNIK OPŠTINE
Pavle Markov

Nazad