Grb Kikinde

Konkursi - Aktuelni

Konkurišite i promenite svoj život na bolјe...

 Na osnovu člana 99 stav 1 . Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, broj 72/09 i 81/09-ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014), i Rešenja o otuđenju iz javne svojine kat. parc.br. 9538/20 k.o. Kikinda («Sl.list Opštine Kikinda», broj 14/20 ), predsednik Opštine, raspisuje

O G L A S
ZA OTUĐENJE IZ JAVNE SVOJINE PARC.BR. 9538/20 K.O. KIKINDA PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

RASPISUJE SE oglas za sprovođenje postupka prikupljanja pisanih ponuda radi otuđenja iz javne svojine Opštine Kikinda neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta upisanog u List nepokretnosti br.3899 k.o. Kikinda kat. parcela broj 9538/20 površine od 4ha 08a 64m2.
Postupak prikupljanja pisanih ponuda će sprovesti Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja i otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini opštine Kikinda.

Početna cena zemljišta iz stava 1 Oglasa iznosi 245.184,00 evra, što obračunato u dinarima prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan raspisivanja ovog Oglasa iznosi 29.552.983,73 dinara.

Parcela broj 9538/20 se nalazi u delu grada čija namena je određena Planom detaljne regulacije sa delove blokova 41 i 43 u Kikindi (“Službeni list opštine Kikinda” br.17/2005 i 33/2013).
Građevinsko područje obuhvaćeno Planom obuhvata prostor u jugoistočnom delu građevinskog reona Kikinde, uz granicu građevinskog reona, tj. uz koridor železničke pruge. Bruto površina obuhvata Plana iznosi 19,57 ha.
Parcela broj 9538/20 se nalazi u III podcelini koja obuhvata deo radne zone omeđen ulicama Nova 4, Nova 5, Nova 6 i Nova 7; P=4.09 ha,

Pravila građenja u radnoj zoni
3.1.1. Vrsta i namena objekata koji se mogu graditi (Dozvoljena namena objekata)
Podcelina III - Ovaj deo radne zone namenjen, između ostalog, izgradnji proizvodno poslovnih objekata (proizvodne i neproizvodne delatnosti) i industrijskih objekata u skladu sa uslovima utvrđenim Planom detaljne regulacije za delove blokova 41 i 43 u Kikindi.
Kompleks mora biti opremljen neophodnom saobraćajnom, vodnom, energetskom i elektronskom komunikacionom infrastrukturom;
3.1.4. Najveći dozvoljeni stepen zauzetosti i stepen izgrađenosti građevinske parcele

Najveći stepen zauzetosti na građevinskim parcelama u radnim zonama je do 70%. Ovim stepenom zauzetosti su obuhvaćeni objekat (objekti), interne saobraćajnice, platoi, parkinzi i ostale popločane površine. Zelenilo je procentualno zastupljeno na parceli sa min 30%. Koeficijenat izgrađenosti za proizvodno poslovne objekte na građevinskoj parceli je maksimum 1.00.“
Naknada za otuđenje zemljišta se obračunava u evrima i ista se isplaćuje u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan isplate u roku od trideset dana (30) od dana zaključenja Ugovora .

Najpovoljnijim ponuđačem će se smatrati onaj ponuđač (pravno ili fizičko lice) koji ostvari najveći broj bodova prema sledećim kriterijumima:
– koji ponudi zapošljavanje minimalno 55 radnika nakon započinjanja proizvodne delatnosti.......do 25 bodova,
– koji ponudi najveću vrednost ulaganja u opremu za obavljanje proizvodne delatnosti (minimalna vrednost ulaganja u opremu iznosi 3.000.000,00 evra )......do 25 bodova,
– koji ponudi proširenje kapaciteta na predmetnoj lokaciji u najkraćem periodu u cilju maksimalnog iskorišćavanja iste i zapošljavanja većeg broja radnika ...........do 20 bodova,
– koji ponudi izgradnju proizvodnog pogona i započinjanje proizvodnje u najdaljem roku od devet meseci od izdavanja građevinske dozvole ili najviše dvanaest meseci od prenosa prava svojine na predmetnom zemljištu ........do 20 bodova
– koji ponudi najvišu cenu zemljišta .......do 10 bodova.

Ponuđači su dužni da, zajedno sa pismenom ponudom, dostave dokaz o uplati depozita u dinarskom iznosu u visini od 20% od početne cene predmetne nekretnine prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate , na račun Opštinske uprave Opštine Kikinda broj 840-2023740-41 naziv: podračun za licitacije.
Svim ponuđačima, osim najpovoljnijem, uplaćeni depozit će se vratiti najkasnije u roku od tri dana od dana održavanja javnog nadmetanja. Najpovoljnijem ponuđaču depozit će biti uračunat u cenu zemljišta. U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od svoje ponude depozit se ne vraća.
Pisana ponuda pravnog lica mora obavezno da sadrži: naziv, sedište i broj telefona, ime ovlašćenog lica za zastupanje i mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica.
Pravno lice uz ponudu prilaže izvod iz registra privrednih subjekata nadležnog organa i potvrdu o poreskom identifikacionom broju.
Pisana ponuda fizičkog lica mora da sadrži: ime i prezime, adresu, broj lične karte, matični boj i broj telefona i mora biti potpisana, a ako je lice privatni preduzetnik uz prijavu se prilaže izvod iz registra nadležnog organa i potvrda o poreskom identifikacionom broju.
Ponuđač je dužan da, u ponudi navede i vrstu delatnosti koju će obavljati u poslovnom objektu.
U slučaju da podnosioca ponude zastupa punomoćnik, punomoćje za zastupanje mora biti specijalno i sudski overeno.
Ponuda na oglas se podnosi u zapečaćenoj koverti na kojoj mora da piše:
Na prednjoj strani:

1. Adresa: Opština Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12.
2. Komisiji za sprovođenje postupka pribavljanja i otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini, sa naznakom: “Ponuda za otuđenje parcele broj 9538/20 k.o. Kikinda”
Na zadnjoj strani:
3. ime i prezime/naziv i adresa ponuđača

Rok za podnošenje ponuda je do 19,00 sati, dana 03.07.2015 godne.
Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu u pisarnicu Opštinske uprave opštine Kikinda, ili budu poslate preporučeno poštom, do navedenog roka.
Nepotpune i neblagovremene ponude se neće razmatrati.
Ponuda je nepotpuna ako ne sadrži sve što je Oglasom propisano, ako nisu priložene sve potrebne isprave, odnosno ako ne sadrži sve podatke predviđene Oglasom ili su podaci dati suprotno Oglasu.
Otvaranje ponuda se sprovodi bez obzira na broj podnetih ponuda.

Zainteresovana lica mogu da izvrše uvid u Plan detaljne regulacije sa delove blokova 41 i 43 u Kikindi (“Službeni list opštine Kikinda” br.17/2005 i 33/2013) svakog radnog dana u vremenu od 10,00 do 12,00 časova.
Kontakt osobe: Tamara Škoro, tel. 0230/ 410-196 i Biljana Felbab tel. 0230/ 410-124 .
Postupak javnog otvaranja ponuda će se održati dana 07.07.2015 godine u 11,00 časova u zgradi Opštine Kikinda, sala broj 12.

Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu “DANAS” nedeljnom lokalnom listu „Kikindske novine“, na oglasnoj tabli Opštine Kikinda i internet stranici opštine Kikinda s tim što će se rok za podnošenje prijava računati od dana objavljivanja u dnevnom listu “DANAS”.


PREDSEDNIK OPŠTINE
Pavle Markov

Nazad