Grb Kikinde

Konkursi - Aktuelni

Konkurišite i promenite svoj život na bolјe...

Na osnovu člana 59. Statuta Grada Kikinda („Službeni list Grada Kikinda“, broj 1/16 – prečišćen tekst, 17/16), Gradsko veće Grada Kikinda na sednici od 02.03.2017. godine, donelo je sledeći

Z A K LJ U Č A K

1. Prihvata se Predlog po Konkursu za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinda za GODIŠNJE/REDOVNE PROGRAME-plaćeni sportski trener-sufinansiranja potreba u oblasti sporta za 2017 godinu.

2. Odobravaju se sredstva iz budžeta Grada Kikinda za 2017 godinu – iz sredstava namenjenih za GODIŠNJE/REDOVNE PROGRAME-plaćeni sportski trener-prema sledećim tabelarnim pregledima:

Preuzmite zaključak sa tabelom rezultata
 

Nazad