Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

April 2019.

Tokom APRILA meseca uzorkovano je 75 uzoraka vode za piće u Opštini Kikinda od kojih 45 u gradu Kikindi i 30 u selima Opštine.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 11,11% neispravnih uzoraka za grad, što je viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (2,22%). U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti bio 16,6% i viši je u odnosu na prethodni mesec (12,9%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 4,44% zbog aetrobnih mezofilnih bakterija (AMB), 4,44% zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa (PA) i 2,22% zbog prisustva Streptococcus faecalis (SF) (struktura: 40 % AMB, 40 % PA, 20% SF), što nije zadovoljavajući procenat neispravnosti, i nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti. U selima je 16,6% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija AMB, (struktura: 100% AMB) što nije zadovoljavajući procenat neispravnosti, ali je zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini Kikinda je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka i povećane boje, dok je u 17,77% uzoraka bila povećana elektroprovodljivost. U selima je povećan utrošak KMnO4 i boja u svim uzorcima, u 80,0%, bila je povećana koncentracija amonijaka, a u 3,33% uzoraka povećana je bila koncemtracija gvožđa. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 25.31 mg/l, a u selima 23,28 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.21 mg/l, a u selima 1.18 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 34.9CoPt skale, a u selima 29,5 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike