Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Maj 2019.

Tokom MAJA meseca uzorkovano je 114 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 66 u gradu Kikindi i 48 u selima Opštine.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 13,63% neispravnih uzoraka za grad, što je viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (11.11%). U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti bio 14,58%. i niži je u odnosu na prethodni mesec (16,06%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 7,57 % uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija AMB, 1,51% zbog prisustva streptokoka fekalnog porekla (SF), a 4,54% uzoraka je neispravno zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa (PA) (struktura: 55,55% AMB, 33,33 % PA i 11,11% SF), što nije zadovoljavajući procenat neispravnosti i nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti. U selima je 14,58 % uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija AMB što nije zadovoljavajući procenat neispravnosti.ali je zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija) , povećane koncentracije amonijaka i povećane boje, dok je u 4,54% uzoraka bio povećan rezidualan hlor. U selima je povećan utrošak KMnO4 u 91,66%, boja u 100%, koncentracija amonijaka u 89,58% i koncentracija gvožđe u 2,08%. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 25.77 mg/l, a u selima 23,42 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.38 mg/l, a u selima 1.32 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 37,73ºCoPt skale, a u selima 29,58 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike