Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Septembar 2019.

Tokom SEPTEMBRA meseca uzorkovano je 75 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 45 u gradu Kikindi i 30 u selima Opštine.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 2,22% neispravnih uzoraka za grad, što je višestruko niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (14,08%). U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti bio 20,0%. i višestruko je viši u odnosu na prethodni mesec (6,25%.). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 2,22 % uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija AMB, (struktura: 100% AMB), što je zadovoljavajući procenat neispravnosti i zadovoljavajuća struktura neispravnosti. U selima je 6,6 % uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija AMB i 13,13% zbog prisustva Streptococcus faecalis (SF) (struktura: 33,3% AMB, i 66,6% SF) što nije zadovoljavajući procenat neispravnosti i nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, 44/99, 28/19, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka i povećane boje. Povećana koncentracija natrijuma (200 mg/l) se detektuje u 12 od 15 analiziranih uzoraka ili u 80%. U selima je povećan utrošak KMnO4 i boja u 100% uzoraka, koncentracija amonijaka u 90,0%, dok je natrijum povećan u 6 od 30 analiziranih uzoraka ili u 20%, odnosno sela Vincaid i B.Topola imaju povećanu koncentraciju. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 25.75 mg/l, a u selima 22,4 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.25 mg/l, a u selima 1.29 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 34,44ºCoPt skale, a u selima 31,33 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike