Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Oktobar 2019.

Tokom OKTOBRA meseca uzorkovano je 75 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 45 u gradu Kikindi i 30 u selima Opštine.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 0% neispravnih uzoraka za grad (svi uzorci ispravni), što je niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (2,22%). U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti bio 20,0%., i identičan je u odnosu na prethodni mesec (20,00%.). U gradu nije bilo mikrobiološki neispravnih uzoraka. U selima je 33,33 % uzoraka bilo neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija AMB , 50 % zbog prisustva Streptococcus faecalis (SF) i 16,66 zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa (struktura: 33,3% AMB, 50 % SF, 16,6 PA) što nije zadovoljavajući procenat neispravnosti i nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, 44/99, 28/19, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka i povećane boje. U selima je povećan utrošak KMnO4 i boja u 100% uzoraka, koncentracija amonijaka u 100,0%, i koncentracija gvožđe u 3,33% uzoraka Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24,9 mg/l, a u selima 22,87 mg/l (MDK 12 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.38 mg/l, a u selima 1.29 (MDK 0.5 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 34ºCoPt skale, a u selima 30,5 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike