Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Novembar 2019.

Tokom NOVEMBRA meseca uzorkovano je 120 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 68 u gradu Kikindi i 52 u selima Opštine. Od toga osnovna analiza je vršena u 65 uzoraka iz grada i 48 uzoraka iz sela, dok je u ostalim uzorcima vršena samo mikrobiološka analiza.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 5,88% neispravnih uzoraka za grad, što je viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (0%). U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti bio 13,46%., i niži je u odnosu na prethodni mesec (20,0%.). U gradu 1,47 % uzoraka bilo neispravno zbog povećanog zbog prisustva Streptococcus faecalis (SF) i 4,41 zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa (PA) (struktura: 25 % SF, 75 PA) što je zadovoljavajući procenat neispravnosti ali nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti. U selima je 3,84 % uzoraka bilo neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija AMB , 9,61% zbog prisustva Streptococcus faecalis (SF) (struktura: 28,57% AMB, 71,42% SF,) što nije zadovoljavajući procenat neispravnosti i nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, 44/99, 28/19, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija) i povećane boje, dok je povećana koncentracija amonijaka bila u 95,38% uzoraka i povećane koncentracije nitrata u 1,53% uzoraka i povećana koncentracija rezidualnog hlora u 4,61% uzoraka. U selima je povećana boja u 100% uzoraka, utrošak KMnO4 u 81,25% i koncentracija amonijaka u 95,83% uzoraka. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24,01 mg/l, a u selima 21,52 mg/l (MDK 12 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.11 mg/l, a u selima 1.24 (MDK 0.5 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 34,46ºCoPt skale, a u selima 31,56 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike