Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Decembar 2019.

Tokom DECEMBRA meseca uzorkovano je 78 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 46 u gradu Kikindi i 32 u selima Opštine. Od toga osnovna analiza je vršena u 45 uzoraka iz grada i 30 uzoraka iz sela, dok je u ostalim uzorcima vršena samo mikrobiološka analiza.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 4,34% neispravnih uzoraka za grad, što je nešto niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (5,88%). U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti bio 15,62%., i viši je u odnosu na prethodni mesec (13.46%.). U gradu 2,17 % uzoraka bilo neispravno zbog povećanog zbog prisustva aerobnih mezofilnih bakterija i 2.17% zbog Streptococcus faecalis (SF) (struktura: 50 % AMB, 50 SF) što je zadovoljavajući procenat neispravnosti ali nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti. U selima je 9,37 % uzoraka bilo neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija AMB , 6,25% zbog prisustva Streptococcus faecalis (SF) (struktura: 60% AMB, 40% SF,) što nije zadovoljavajući procenat neispravnosti i nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, 44/99, 28/19, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane boje, i povećane koncentracije amonijaka. U selima je povećana boja i koncentracija amonijaka u 100% uzoraka, utrošak KMnO4 u 86,66% uzoraka, i gvožđe u 1 uzorku ili 3.33%.. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24,75 mg/l, a u selima 22,01 mg/l (MDK 12 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.32 mg/l, a u selima 1.3 (MDK 0.5 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 38,66ºCoPt skale, a u selima 32,67 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike