Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Januar 2020.

Tokom JANUARA meseca uzorkovano je 75 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 45 u gradu Kikindi i 30 u selima Opštine. Osnovna analiza je vršena u 45 uzoraka iz grada i 30 uzoraka iz sela.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 2,22% neispravnih uzoraka za grad, što je niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (4,34%). U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti bio 16,66%., i sličan je u odnosu na prethodni mesec (15,62%.). U gradu 2,22 % uzoraka bilo neispravno zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa (PA) (1 uzorak) (struktura: 100 % PA) što je zadovoljavajući procenat neispravnosti ali nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti. U selima je 13,13 % uzoraka bilo neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija AMB , 3,33% zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa (PA) (struktura: 80% AMB, 20% PA) što nije zadovoljavajući procenat neispravnosti i nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, 44/99, 28/19, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane boje, i povećane koncentracije amonijaka. U selima je povećana boja u 100% uzoraka, a koncentracija amonijaka i utrošak KMnO4 u 80% uzoraka, i gvožđe u 13.33%. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 25,45 mg/l, a u selima 22,18 mg/l (MDK 12 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.34 mg/l, a u selima 1.27 (MDK 0.5 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 35,56ºCoPt skale, a u selima 32,0 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike