Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Jun 2020.

Tokom JUNA meseca uzorkovano je 71 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 37 u gradu Kikindi i 34 u selima Opštine. Osnovna analiza je vršena u 36 uzoraka iz grada i 31 uzorku iz sela.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 2,7% neispravnih uzoraka za grad, što je nešto viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodnog meseca (0%). U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti bio 8,8%., i viši je u odnosu na prethodni mesec (0%.). U gradu je 2,7% uzoraka (1 uzorak) bilo neispravno zbog prisustva Streptococcus faecalis-a (SF)- (struktura neispravnosti: 100% SF) što je zadovoljavajući procenat neispravnosti i nezadovoljavajuća struktura neispravnosti. U selima je 5,88% uzoraka bilo neispravno zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa (PA), a 2,94% zbog prisustva Streptokoka fekalnog porekla (SF), (struktura: 66,6% Pseudomonas aeruginosa (PA) i 33,3% Streptokok fekalnog porekla (SF)) što nije zadovoljavajući procenat neispravnosti i nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti.

Hemijska ispravnost vode za piće u gradu je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, 44/99, 28/19, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane boje, i povećane koncentracije amonijaka u 100%. U selima je povećana boja u 100% uzoraka, utrošak KMnO4 je povećan u 83,87%, koncentracija amonijaka u 87,09% uzoraka, a koncentracija gvožđa u 6,45%. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 25,72 mg/l, a u selima 22,41 mg/l (MDK 12 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2,37 mg/l, a u selima 1,3 (MDK 0.5 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 37,64 ºCoPt skale, a u selima 30,48 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike