Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Avgust 2020.

Tokom AVGUSTA meseca uzorkovano je 66 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 36 u gradu Kikindi i 30 u selima Opštine. Osnovna analiza je vršena u 36 uzoraka iz grada i 30 uzorku iz sela.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 0% neispravnih uzoraka za grad, dakle svi uzorci su bili ispravni (prethodni mesec 9,37%). U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti bio 13,33., i niži je u odnosu na prethodni mesec (16,66%.). U selima je 13,33% uzoraka bilo neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), (struktura: 100% AMB) što je zadovoljavajući procenat neispravnosti grad, ali nije i za sela, dok struktura neispravnosti zadovoljavajuća.

Hemijska ispravnost vode za piće u gradu je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, 44/99, 28/19, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane boje i povećane koncentracije amonijaka u 100%. U selima je povećana boja u 96,6% uzoraka, utrošak KMnO4 je povećan u 90%, koncentracija amonijaka u 90% uzoraka, a koncentracija gvožđa u 3,33%. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24,47 mg/l, a u selima 23,08 mg/l (MDK 12 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2,36 mg/l, a u selima 1,31 (MDK 0.5 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 35,56 ºCoPt skale, a u selima 31,0 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike