Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Septembar 2020.

Tokom SEPTEMBRA meseca uzorkovano je 67 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 37 u gradu Kikindi i 30 u selima Opštine. Osnovna analiza je vršena u 37 uzoraka iz grada i 30 uzorku iz sela.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 2.7% neispravnih uzoraka za grad (prethodni mesec 0%). U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti bio 10,00 i niži je u odnosu na prethodni mesec (13,33%.). U gradu je 2.7% neispravnih uzoraka, neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB). U selima je 10,0% uzoraka bilo neispravno zbog prisustva Streptococcus faecali-s (SF), (struktura: 100% SF) što je zadovoljavajući procenat neispravnosti grad, ali nije i za sela, dok struktura neispravnosti zadovoljavajuća za grad, ali nije za sela.
Hemijska ispravnost vode za piće u gradu je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, 44/99, 28/19, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane boje i povećane koncentracije amonijaka u 100%. U selima je povećana boja u 100% uzoraka, utrošak KMnO4 je povećan u 90%, koncentracija amonijaka u 90% uzoraka, koncentracija gvožđa u 13,33% i mutnoća u 3.33%. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 25,57 mg/l, a u selima 23,13 mg/l (MDK 12 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2,49 mg/l, a u selima 1,33 (MDK 0.5 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 34,86 ºCoPt skale, a u selima 32,83 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike