Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Oktobar 2020.

Tokom OKTOBRA meseca uzorkovano je 106 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 56 u gradu Kikindi i 50 u selima Opštine. Osnovna analiza je vršena u 54 uzoraka iz grada i 48 uzorku iz sela.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 8.92% neispravnih uzoraka za grad (prethodni mesec 2,7%). U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti bio 8,00 i niži je u odnosu na prethodni mesec (10,0%.). U gradu je 7,14% neispravnih uzoraka, neispravno zbog Pseudomonas aeruginosa (PA) i 1,78% zbog prisustva Streptococcus faecalis (Struktura: 80% PA, 20% SF). U selima je 4,0% uzoraka bilo neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, 2% zbog prisustva Streptococcus faecalis (SF) i 2% zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa (PA) (struktura: 50% AMB, 25% SF i 25% PA) što nije zadovoljavajući procenat neispravnosti grad i za sela, kao ni struktura neispravnosti.
Hemijska ispravnost vode za piće u gradu je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, 44/99, 28/19, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane boje i povećane koncentracije amonijaka u 100%. U selima je povećana boja u 100% uzoraka, utrošak KMnO4 je povećan u 87,5%, koncentracija amonijaka u 89,58% uzoraka, koncentracija gvožđa u 4,16% i mutnoća u 2.08%. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24,48 mg/l, a u selima 21,78 mg/l (MDK 12 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2,29 mg/l, a u selima 1,27 (MDK 0.5 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 34,59 ºCoPt skale, a u selima 31,66 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike