Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Novembar 2020.

Tokom NOVEMBRA meseca uzorkovano je 75 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 44 u gradu Kikindi i 31 u selima Opštine. Osnovna analiza je vršena u 35 uzoraka iz grada i 30 uzorku iz sela.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 9.09% neispravnih uzoraka za grad (prethodni mesec 8.92%) i sličan je prethodnom mesercu. U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti bio 6,45 i niži je u odnosu na prethodni mesec (8,00%.). U gradu je 6,81% neispravnih uzoraka, neispravno zbog Pseudomonas aeruginosa (PA) i 2,27% zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija AMB (Struktura: 75% PA, 25% AMB). U selima je 3,22% uzoraka bilo neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, 3,22% zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa (PA) (struktura: 50% AMB, 50% PA) što nije zadovoljavajući procenat neispravnosti grad i za sela, kao ni struktura neispravnosti.
Hemijska ispravnost vode za piće u gradu je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, 44/99, 28/19, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane boje i povećane koncentracije amonijaka u 100%. U selima je povećana boja u 100% uzoraka, utrošak KMnO4 je povećan u 90%, koncentracija amonijaka u 90% uzoraka i koncentracija gvožđa u 3,33%. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 25,01 mg/l, a u selima 22,71 mg/l (MDK 12 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2,14 mg/l, a u selima 1,27 (MDK 0.5 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 34,43 ºCoPt skale, a u selima 28,5 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike