Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Decembar 2020.

Tokom DECEMBRA meseca uzorkovano je 64 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 34 u gradu Kikindi i 30 u selima Opštine. Osnovna analiza je vršena u 33 uzoraka iz grada i 30 uzorku iz sela.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 2.94% neispravnih uzoraka za grad (prethodni mesec 9.09%) i značajno je niži u odnosu na prethodni mesec. U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti bio 3,33% i takođe je niži u odnosu na prethodni mesec (6,45 %.). U gradu je 2,94% neispravnih uzoraka, neispravno zbog Steptococcus faecalis-a (SF)-1 uzorak (Struktura: 100% SF). U selima je 3,33% uzoraka bilo neispravno zbog Steptococcus faecalis-a (SF)-1 uzorak (Struktura: 100% SF) što je zadovoljavajući procenat neispravnosti grad i za sela, ali nije i struktura neispravnosti.
Hemijska ispravnost vode za piće u gradu je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, 44/99, 28/19, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane boje i povećane koncentracije amonijaka u 100%. U selima je povećana boja u 100% uzoraka, utrošak KMnO4 je povećan u 90%, koncentracija amonijaka u 60% uzoraka i koncentracija gvožđa u 10%. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24,04 mg/l, a u selima 23,06 mg/l (MDK 12 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2,08 mg/l, a u selima 1,12 (MDK 0.5 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 33,79 ºCoPt skale, a u selima 30 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike