Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Januar 2021.

Tokom JANUARA meseca uzorkovano je 61 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 31 u gradu Kikindi i 30 u selima Opštine. Osnovna analiza je vršena u 31 uzoraka iz grada i 30 uzorku iz sela.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 3.22% neispravnih uzoraka za grad (prethodni mesec 2.94%) i sličan je u odnosu na prethodni mesec. U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti bio 0% i takođe je niži u odnosu na prethodni mesec (3,33%.). U gradu je 2,94% neispravnih uzoraka, neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB)-1 uzorak (Struktura: 100% AMB). U selima su svi uzorci bili ispravni što je zadovoljavajući procenat neispravnosti grad i za sela, kao i struktura neispravnosti.
Hemijska ispravnost vode za piće u gradu je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, 44/99, 28/19, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane boje i povećane koncentracije amonijaka u 100%. U selima je povećana boja u 100% uzoraka, utrošak KMnO4 je povećan u 80% uzoraka, koncentracija amonijaka u 70% uzoraka i koncentracija gvožđa u 3,33%. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24,38 mg/l, a u selima 22,4 mg/l (MDK 12 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 1,8 mg/l, a u selima 1,16 (MDK 0.5 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 33,23 ºCoPt skale, a u selima 31,5 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike