Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Mart 2021.

Tokom MARTA meseca uzorkovano je 65 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 34 u gradu Kikindi i 31 u selima Opštine. Osnovna analiza je vršena u 33 uzoraka iz grada i 30 uzoraka iz sela.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 2.94% neispravnih uzoraka za grad (prethodni mesec 16.07%) i značajno je niži u odnosu na prethodni mesec. U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti bio 3,22% i takođe je niži u odnosu na prethodni mesec (8,16%.). U gradu je 2,94% neispravnih uzoraka, neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), (Struktura: 100% AMB). U selima je 3,22% neispravnih uzoraka, neispravno zbog prisustva Streptococcus faecalis-a (SF) (Struktura: 100% SF) što je zadovoljavajući procenat neispravnosti grad i za sela, kao i struktura neispravnosti u gradu, ali ne i u selima.
Hemijska ispravnost vode za piće u gradu je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, 44/99, 28/19, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane boje i povećane koncentracije amonijaka u 100%. U selima je povećana boja u 100% uzoraka, utrošak KMnO4 je povećan u 83,33% uzoraka, koncentracija amonijaka u 86,66% uzoraka i koncentracija gvožđa u 3,33%. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 23,29 mg/l, a u selima 21,95 mg/l (MDK 12 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2,1 mg/l, a u selima 1,2 (MDK 0.5 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 33,48 ºCoPt skale, a u selima 29,33 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike