Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Maj 2021.

Tokom MAJA meseca uzorkovano je 107 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 59 u gradu Kikindi i 48 u selima Opštine. Osnovna analiza je vršena u 55 uzoraka iz grada i 48 uzoraka iz sela.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 10,17% neispravnih uzoraka za grad (prethodni mesec 2.86%) i viši je u odnosu na prethodni mesec. U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti bio 0% i niži je u odnosu na prethodni mesec (3,33%.). U gradu je 10,17% neispravnih uzoraka, neispravno zbog prisustva Streptococcus faecalis (SF), (Struktura: 100% SF). U selima su svi uzorci bili ispravni, što je zadovoljavajući procenat neispravnosti za sela, ali ne i za grad, kao ni struktura neispravnosti u gradu.
Hemijska ispravnost vode za piće u gradu je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, 44/99, 28/19, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane boje i povećane koncentracije amonijaka u 100%. U selima je povećana boja u 100% uzoraka, utrošak KMnO4 je povećan u 83,33% uzoraka, koncentracija amonijaka u 100% uzoraka i koncentracija gvožđa u 4,16%. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24,49 mg/l, a u selima 22,23 mg/l (MDK 12 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2,26 mg/l, a u selima 1,28 (MDK 0.5 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 34,21 ºCoPt skale, a u selima 31,98 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike