Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Avgust 2021.

Tokom AVGUSTA meseca uzorkovano je 76 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 46 u gradu Kikindi i 30 u selima Opštine. Osnovna analiza je vršena u 34 uzoraka iz grada, u 1 uzorku je vršena periodična analiza, a u 10 uzoraka je analiziran sadržaj metana i 30 uzoraka iz sela-osnovna analiza.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 10,81% neispravnih uzoraka za grad (prethodni mesec 5,88%) i viši je u odnosu na prethodni mesec. U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti bio 0% i niži je u odnosu na prethodni mesec (15,15%.). U gradu je 2,7% neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, a 8,1% neispravnih uzoraka, neispravno zbog prisustva Streptococcus faecalis (SF), (Struktura: 25% AMB, 75% SF). U selima su svi uzorci bili ispravni. Procenat neispravnosti za grad nije zadovoljavajući, dok za sela jeste, a struktura neispravnosti nezadovoljavajuća je u gradu.
Hemijska ispravnost vode za piće u gradu je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, 44/99, 28/19, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane boje i povećane koncentracije amonijaka u 100%. U uzorku u kom je rađena periodična analiza povećana je koncentracija natrijuma i arsena. U 10 uzoraka u kojima je analiziran metan (bunari), detektovano je njegovo prisustvo u prihvatljivim koncentracijama. U selima je povećana boja u 100% uzoraka, utrošak KMnO4 je povećan u 76,66% uzoraka, koncentracija amonijaka u 90% uzoraka i koncentracija gvožđa u 13,33%, i mutnoća u 3,33%. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 26,08 mg/l, a u selima 23,57 mg/l (MDK 12 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2,26 mg/l, a u selima 1,24 (MDK 0.5 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 34,58 ºCoPt skale, a u selima 33,17 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike