Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Septembar 2021.

Tokom SEPTEMBRA meseca uzorkovano je 102 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 53 u gradu Kikindi i 49 u selima Opštine. Osnovna analiza je vršena u 53 uzoraka iz grada i 48 uzoraka iz sela-osnovna analiza.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 1,89% neispravnih uzoraka za grad (prethodni mesec 10,81%) i znatno je niži je u odnosu na prethodni mesec. U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti bio 2.05% i viši je u odnosu na prethodni mesec (0%.). U gradu je 1,89% neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, (Struktura: 100% AMB). U selima je 2,05% neispravno zbog prisustva Streptococcus faecalis-SF, (Struktura: 100% SF). Procenat neispravnosti za grad i sela je zadovoljavajući, a struktura neispravnosti zadovoljavajuća je u gradu, ali nije u selima.
Hemijska ispravnost vode za piće u gradu je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, 44/99, 28/19, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane boje i povećane koncentracije amonijaka u 100%. U selima je povećana boja u 100% uzoraka, utrošak KMnO4 je povećan u 79,17% uzoraka, koncentracija amonijaka u 97%5 uzoraka i koncentracija gvožđa u 4,17%. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 25,27 mg/l, a u selima 22,85 mg/l (MDK 12 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2,32 mg/l, a u selima 1,26 (MDK 0.5 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 34,34 ºCoPt skale, a u selima 31,56 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike