Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Decembar 2021.

Tokom DECEMBRA meseca uzorkovano je 67 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 33 u gradu Kikindi i 34 u selima Opštine. Osnovna analiza je vršena u 32 uzoraka iz grada i 30 uzoraka iz sela.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 3,03% neispravnih uzoraka za grad (prethodni mesec 4,0%) i neznatno je niži procenat u odnosu na prethodni mesec. U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti bio 11,77% i viši je u odnosu na prethodni mesec (4,09%.). U gradu je 3,03% neispravno zbog Streptococcus faecalis-SF (Struktura: 100% SF). U selima je 5,88% neispravno zbog Streptococcus faecalis-SF i 5,88% zbog prisustva E coli –EC (Struktura: 50% SF, 50% EC). Procenat neispravnosti za grad je zadovoljavajući, ali nije i za sela, a struktura neispravnosti nije zadovoljavajuća ni u gradu ni u selima.
Hemijska ispravnost vode za piće u gradu je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, 44/99, 28/19, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane boje i povećane koncentracije amonijaka u 100%. U selima je povećana boja u 100% uzoraka, utrošak KMnO4 je povećan u 90,0% uzoraka, koncentracija amonijaka u 83,33%, i koncentracija gvožđa u 3,33%. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 25,79 mg/l, a u selima 23,23 mg/l (MDK 12 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2,42 mg/l, a u selima 1,24 (MDK 0.5 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 33,44 ºCoPt skale, a u selima 28,67 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike