Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Novembar 2021.

Tokom NOVEMBRA meseca uzorkovano je 99 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 50 u gradu Kikindi i 49 u selima Opštine. Osnovna analiza je vršena u 50 uzoraka iz grada i 48 uzoraka iz sela.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 4,0% neispravnih uzoraka za grad (prethodni mesec 5,4%) i nešto je niži procenat u odnosu na prethodni mesec. U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti bio 4,09% i niži je u odnosu na prethodni mesec (6.45%.). U gradu je 4% neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), (Struktura: 100% AMB). U selima je 2,05% neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB) i prisustva Streptococcus faecalis-SF 2,05% zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB) (Struktura: 50% SF i 50% AMB). Procenat neispravnosti za grad i sela je zadovoljavajući, a struktura neispravnosti nije zadovoljavajuća u selima, dok u gradu jeste.
Hemijska ispravnost vode za piće u gradu je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, 44/99, 28/19, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane boje i povećane koncentracije amonijaka u 100%. U selima je povećana boja u 100% uzoraka, utrošak KMnO4 je povećan u 89,58% uzoraka, koncentracija amonijaka u 87,5%, i koncentracija gvožđa u 4,17%. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 26,01 mg/l, a u selima 22,58 mg/l (MDK 12 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2,34 mg/l, a u selima 1,22 (MDK 0.5 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 33,7 ºCoPt skale, a u selima 27,92 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike