Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Januar 2022.

Tokom JANUARA meseca uzorkovano je 65 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 34 u gradu Kikindi i 31 u selima Opštine. Osnovna analiza je vršena u 33 uzoraka iz grada i 30 uzoraka iz sela.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 2,94% neispravnih uzoraka za grad (prethodni mesec 3,03%) i neznatno je sličan procenat u odnosu na prethodni mesec. U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti bio 9,68% i niži je u odnosu na prethodni mesec (11,77%.). U gradu je 2,94% neispravno zbog Streptococcus faecalis-SF (Struktura: 100% SF). U selima je 6,45% neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), a 3,22% zbog prisustva Streptococcus faecalis-SF (Struktura: 66,6% AMB, 33,3% SF). Procenat neispravnosti za grad je zadovoljavajući, ali nije i za sela, a struktura neispravnosti nije zadovoljavajuća ni u gradu ni u selima.
Hemijska ispravnost vode za piće u gradu je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, 44/99, 28/19, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane boje i povećane koncentracije amonijaka u 100%. U selima je povećana boja u 100% uzoraka, utrošak KMnO4 je povećan u 90,0% uzoraka, koncentracija amonijaka u 80,0%, i koncentracija gvožđa u 3,33%. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 25,99 mg/l, a u selima 23,06 mg/l (MDK 12 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2,39 mg/l, a u selima 1,21 mg/l (MDK 0.5 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 34,55 ºCoPt skale, a u selima 29,17 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike