Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

April 2022.

Tokom APRILA meseca uzorkovano je 67 uzorak vode za piće u našoj Opštini od kojih 36 u gradu Kikindi i 31 u selima Opštine. Osnovna analiza je vršena u 36 uzoraka iz grada i 30 uzoraka iz sela.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 2,78% neispravnih uzoraka za grad (prethodni mesec 0%) i sličan je procenat u odnosu na prethodni mesec. U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti bio 6,45% i viši je u odnosu na prethodni mesec (0%.). U gradu je 2,78% neispravnih uzoraka, neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB). (Struktura: 100% AMB). U selima je 3,22% neispravnih uzoraka, neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), 3,22% zbog prisustva Sulfitoredukujućih klostridija (SK) što je zadovoljavajući procenat neispravnosti grad, kao i struktura, dok je za sela procenat neispravnosti granično zadovoljavajući, ali struktura neispravnosti nije.
Hemijska ispravnost vode za piće u gradu je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, 44/99, 28/19, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane boje i povećane koncentracije amonijaka u 100%. U selima je povećana boja u 100% uzoraka, utrošak KMnO4 je povećan u 86,67% uzoraka, koncentracija amonijaka u 90%. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24,86 mg/l, a u selima 22,47 mg/l (MDK 12 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2,3 mg/l, a u selima 1,27 mg/l (MDK 0.5 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 31,17 ºCoPt skale, a u selima 29,1 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike