Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Maj 2022.

Tokom MAJA meseca uzorkovano je 107 uzorak vode za piće u našoj Opštini od kojih 59 u gradu Kikindi i 48 u selima Opštine. Osnovna analiza je vršena u 57 uzoraka iz grada i 48 uzoraka iz sela.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 13,56% neispravnih uzoraka za grad (prethodni mesec 2,78%) i viši je u odnosu na prethodni mesec. U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti bio 0% i niži je u odnosu na prethodni mesec (6,45%.). U gradu je 6,77% neispravnih uzoraka zbog Streptococcus faecalis (SF), 1,69% neispravnih uzoraka i zbog Streptococcus faecalis (SF) i Sulfifitoredukujućih Klostridija (SK) tj. u jednom od neispravnih uzoraka izolovani su i SF i SK, a 5,08% neispravnih uzoraka zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija. (Struktura: 37,5% AMB, 50% SF, 12,5% SF i SK). U selima su svi uzorci mikrobiološki bili ispravni. Procenat neispravnosti kao ni struktura neispravnosti za grad nije zadovoljavajući, dok je za sela, s obzirom da su svi uzorci mikrobiološki ispravni, odličan. Hemijska ispravnost vode za piće u gradu je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, 44/99, 28/19, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane boje i povećane koncentracije amonijaka u 100%. U selima je povećana boja u 100% uzoraka, utrošak KMnO4 je povećan u 89,58% uzoraka, koncentracija amonijaka u 89,58% i koncentracija gvožđa u 2,08%. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 25,12 mg/l, a u selima 22,53 mg/l (MDK 12 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2,38 mg/l, a u selima 1,27 mg/l (MDK 0.5 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 32,02 ºCoPt skale, a u selima 28,54 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike