Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Jun 2022.

Tokom JUNA meseca uzorkovano je 71 uzorak vode za piće u našoj Opštini od kojih 39 u gradu Kikindi i 32 u selima Opštine. Osnovna analiza je vršena u 37 uzoraka iz grada i 30 uzoraka iz sela.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 0% neispravnih uzoraka za grad (prethodni mesec 13,56%) i niži je u odnosu na prethodni mesec. U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti bio 18,75% i znatno je viši u odnosu na prethodni mesec (0%.). U gradu su svi uzorci dakle, mikrobiološki ispravni. U selima je 12.5% uzoraka neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), a zbog prisustva Streptococcus faecalis-a, (SF) 6.25%.(Struktura neispravnosti: 66.6% AMB, 33.3% SF). Procenat ispravnosti za grad je optimalan, dok za sela procenat neispravnosti i struktura neispravnosti nije zadovoljavajući. Hemijska ispravnost vode za piće u gradu je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, 44/99, 28/19, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane boje i povećane koncentracije amonijaka u 100%. U selima je povećana boja u 100% uzoraka, utrošak KMnO4 je povećan u 83,33% uzoraka, koncentracija amonijaka u 90,0%, koncentracija gvožđa u 6,67% i mutnoća u 3.33%. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 26,44 mg/l, a u selima 22,68 mg/l (MDK 12 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2,32 mg/l, a u selima 1,29 mg/l (MDK 0.5 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 32,43 ºCoPt skale, a u selima 29,0 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike