Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Avgust 2022.

Tokom AVGUSTA meseca uzorkovano je 87 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 56 u gradu Kikindi i 31 u selima Opštine. Osnovna analiza je vršena u 56 uzoraka iz grada, a u 30 uzoraka iz sela, a u 1 uzorku iz sela rađena je samo mikrobiološka analiza.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 14.28% neispravnih uzoraka za grad (prethodni mesec 7.32%) i viši je u odnosu na prethodni mesec. U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti bio 6.45% i niži je u odnosu na prethodni mesec (9,09%.). U gradu je 8.92% uzoraka neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa (PA) 1.78%, a zbog prisustva Streptococcus faecalis (SF) 3.57%. (Struktura neispravnosti: 62.5% AMB, 25% SF i 12.5% PA). U selima je 3.23% uzoraka neispravno zbog prisustva Streptococcus faecalis-a, (SF), a 3.22% zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija. (Struktura neispravnosti: 50% AMB i 50% SF). Procenat ispravnosti za grad i sela je nezadovoljavajući kao i struktura neispravnosti.
Hemijska ispravnost vode za piće u gradu je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, 44/99, 28/19, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane boje, i povećane koncentracije amonijaka u 100%. U selima je povećana boja u svim uzorcima ili u 100%, utrošak KMnO4 je povećan u 90,0%, koncentracija amonijaka u 90,0% uzoraka i u 3.33% je povećana koncentzracija gvožđa. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 26,65 mg/l, a u selima 23,52 mg/l (MDK 12 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2,29 mg/l, a u selima 1,34 (MDK 0.5 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 32,05 ºCoPt skale, a u selima 28,83 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike