Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Septembar 2022.

Tokom SEPTEMBRA meseca uzorkovano je 85 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 37 u gradu Kikindi i 48 u selima Opštine. Osnovna analiza je vršena u 35 uzoraka iz grada, a u 48 uzoraka iz sela, a u 2 uzorka iz grada rađena je samo mikrobiološka analiza.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 2.7% neispravnih uzoraka za grad (prethodni mesec 14.28%) i značajno je niži u odnosu na prethodni mesec. U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti bio 2.08% i niži je u odnosu na prethodni mesec (6.45%.). U gradu je 2.7% uzoraka neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB) (Struktura neispravnosti: 100% AMB). U selima je neispravno 2.08% uzoraka zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija. (Struktura neispravnosti: 100% AMB ). Procenat neispravnosti za grad i sela je zadovoljavajući kao i struktura neispravnosti.
Hemijska ispravnost vode za piće u gradu je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, 44/99, 28/19, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane boje i povećane koncentracije amonijaka u 100% uzoraka. U selima je povećana boja i povećana koncentracija amonijaka u svim uzorcima ili u 100%, utrošak KMnO4 je povećan u 89,58% uzoraka, u 4.16% uzoraka je povećana koncentracija gvožđa, a u 2.08% uzoraka je povećana mutnoća. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 26,6 mg/l, a u selima 23,11 mg/l (MDK 12 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.36 mg/l, a u selima 1.31 (MDK 0.5 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 32.29 ºCoPt skale, a u selima 27.81 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike