Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Oktobar 2022.

Tokom OKTOBRA meseca uzorkovano je 67 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 34 u gradu Kikindi i 33 u selima Opštine. Osnovna analiza je vršena u 34 uzoraka iz grada, a u 30 uzoraka iz sela, a u 3 uzorka iz sela rađena je samo mikrobiološka analiza.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 8.82% neispravnih uzoraka za grad (prethodni mesec 2.7%) i viši je u odnosu na prethodni mesec. U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti bio 9.09% i viši je u odnosu na prethodni mesec (2.08%.). U gradu je 5.88% uzoraka neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, (AMB), 2.94% je neispravno zbog povećanog broja Sulfitoredukujućih Klostridija (SK) (Struktura neispravnosti: 66.66% AMB, 33.33 % SK). U selima je neispravno 9.09% uzoraka zbog prisustva Streptokoka fekalnog porekla. (SFP) (Struktura neispravnosti: 100% SFK ). Procenat ispravnosti za grad i sela je nezadovoljavajući kao i struktura neispravnosti.
Hemijska ispravnost vode za piće u gradu je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, 44/99, 28/19, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane boje, i povećane koncentracije amonijaka u 100% uzoraka. U selima je povećana boja u svim uzorcima ili u 100%, utrošak KMnO4 je povećan u 90.0% , kocentracija amonijaka je povećana u 86.66% uzoraka, u 6.66 % je povećana koncentracija gvožđa, a u 3.33% je povećana mutnoća. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 26.06 mg/l, a u selima 23.8 mg/l (MDK 12 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.11 mg/l, a u selima 1.25 (MDK 0.5 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 31.72 ºCoPt skale, a u selima 29.71 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike