Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Novembar 2022.

Tokom NOVEMBRA meseca uzorkovano je 111 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 61 u gradu Kikindi i 50 u selima Opštine. Osnovna analiza je vršena u 56 uzoraka iz grada, a u 48 uzoraka iz sela, a u 7 uzorka iz sela rađena je samo mikrobiološka analiza.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 18.03% neispravnih uzoraka za grad (prethodni mesec 8.82%) i viši je u odnosu na prethodni mesec. U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti bio 12.0% i viši je u odnosu na prethodni mesec (9.09%.). U gradu je 9.83% uzoraka neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, (AMB), 6.55% je neispravno zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa (PA), dok je 1.63% uzoraka neispravno zbog prisustva koliformnih bakterija (UKB) (Struktura neispravnosti: 54.54% AMB, 36.36 % PA, 9.09% UKB). U selima je neispravno 8.0% uzoraka zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, (AMB), 2.0% zbog prisustva koliformnih bakterija (UKB) i 2.0% zbog prisustva koliformnih termotolerantnih bakterija (TKB) (Struktura neispravnosti: 66.6% AMB, 16.6% UKB i 16.6% TKB). Procenat ispravnosti za grad i sela je nezadovoljavajući kao i struktura neispravnosti.
Hemijska ispravnost vode za piće u gradu je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, 44/99, 28/19, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane boje, i povećane koncentracije amonijaka u 100% uzoraka. U selima je povećana boja u svim uzorcima ili u 100%, utrošak KMnO4 je povećan u 89.58%, kocentracija amonijaka je povećana u 85.42% uzoraka, u 10.42 % je povećana koncentracija gvožđa, a u 2.08% je povećana mutnoća. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 26.2 mg/l, a u selima 23.07 mg/l (MDK 12 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.22 mg/l, a u selima 1.23 (MDK 0.5 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 30.46 ºCoPt skale, a u selima 26.88 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike