Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Decembar 2022.

Tokom DECEMBRA meseca uzorkovano je 68 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 37 u gradu Kikindi i 31 u selima Opštine. Osnovna analiza je vršena u 36 uzoraka iz grada, a u 30 uzoraka iz sela, a u 1 uzorku iz grada i 1 uzorku iz sela rađena je samo mikrobiološka analiza.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 8.11% neispravnih uzoraka za grad (prethodni mesec 18.03%) i niži je u odnosu na prethodni mesec. U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti bio 6.45% i niži je u odnosu na prethodni mesec (12.0%.). U gradu je 5.4% uzoraka neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, (AMB), 2.7% je neispravno zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa (PA), (Struktura neispravnosti: 66.66% AMB, 33.33 % PA). U selima je neispravno 3.22% uzoraka zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, (AMB), 3.22% zbog prisustva Streptococcus faecalis (SF) (Struktura neispravnosti: 50% AMB, 50% SF). Procenat ispravnosti za grad i sela je nezadovoljavajući kao i struktura neispravnosti.
Hemijska ispravnost vode za piće u gradu je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, 44/99, 28/19, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane boje, i povećane koncentracije amonijaka u 100% uzoraka. U selima je povećana boja u svim uzorcima ili u 100%, utrošak KMnO4 je povećan u 90.0%, kocentracija amonijaka je povećana u 90.0% uzoraka, a u 6.66 % je povećana koncentracija gvožđa. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 26.68 mg/l, a u selima 23.85 mg/l (MDK 12 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.21 mg/l, a u selima 1.28 (MDK 0.5 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 30.14 ºCoPt skale, a u selima 28.5 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike