Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Januar 2023.

Tokom JANUARA meseca uzorkovano je 67 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 37 u gradu Kikindi i 30 u selima Opštine. Osnovna analiza je vršena u 34 uzoraka iz grada, a u 30 uzoraka iz sela, a u 3 uzorka iz grada rađena je samo mikrobiološka analiza.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 16.21% neispravnih uzoraka za grad (prethodni mesec 8.11%) i viši je u odnosu na prethodni mesec. U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti bio 6.66% i sličan je u odnosu na prethodni mesec (6.45%.). U gradu je 8.1% uzoraka neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, (AMB), 5.4% je neispravno zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa (PA), a 2.7% je neispravno zbog povećanog broja netermotolerantnih koliformnih bakterija (NTKB) (Struktura neispravnosti: 50% AMB, 33.33 % PA, 16.66% NTKB). U selima je neispravno 6.66% uzoraka zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, (AMB), (Struktura neispravnosti: 100% AMB). Procenat ispravnosti za grad i sela je nezadovoljavajući kao i struktura neispravnosti za grad, dok je za sela povoljna.
Hemijska ispravnost vode za piće u gradu je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, 44/99, 28/19, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane boje, i povećane koncentracije amonijaka u 100% uzoraka. U selima je povećana boja u svim uzorcima ili u 100%, utrošak KMnO4 je povećan u 90.0%, kocentracija amonijaka je povećana u 93.3% uzoraka, a u 10 % je povećana koncentracija gvožđa. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 25.48 mg/l, a u selima 23.72 mg/l (MDK 12 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.18 mg/l, a u selima 1.24 (MDK 0.5 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 30.15 ºCoPt skale, a u selima 28.5 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike