Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Februar 2023.

Tokom FEBRUARA meseca uzorkovano je 102 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 54 u gradu Kikindi i 48 u selima Opštine. Osnovna analiza je vršena u 53 uzoraka iz grada, a u 48 uzoraka iz sela, a u 1 uzorku iz grada rađena je samo mikrobiološka analiza.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 12.97% neispravnih uzoraka za grad (prethodni mesec 16.21%) i niži je u odnosu na prethodni mesec. U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti bio 2.03% i niži je u odnosu na prethodni mesec (6.66%.). U gradu je 11.1% uzoraka neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, (AMB), 1.85% je neispravno zbog prisustva Streptococcus faecalis (SF), (Struktura neispravnosti: 85.71% AMB, 14.28 % SF). U selima je neispravno 2.03% uzoraka zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, (AMB), (Struktura neispravnosti: 100% AMB). Procenat ispravnosti za grad je nezadovoljavajući kao i struktura neispravnosti, dok je za sela zadovoljavajući procenat neispravnosti i povoljna struktura.
Hemijska ispravnost vode za piće u gradu je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, 44/99, 28/19, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane boje, i povećane koncentracije amonijaka u 100% uzoraka. U selima je povećana boja u svim uzorcima ili u 100%, utrošak KMnO4 je povećan u 87.5%, kocentracija amonijaka je povećana u 83.3% uzoraka, a u 2.08 % je povećana koncentracija gvožđa. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 26.1 mg/l, a u selima 22.44 mg/l (MDK 12 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.27 mg/l, a u selima 1.18 (MDK 0.5 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 31.98 ºCoPt skale, a u selima 27.4 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike