Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Maj 2023.

Tokom MAJA meseca uzorkovano je 102 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 54 u gradu Kikindi i 48 u selima Opštine. Osnovna analiza je vršena u 53 uzoraka iz grada, a u 48 uzoraka iz sela, a u 1 uzorku iz grada rađena je samo mikrobiološka analiza.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 12.96% neispravnih uzoraka za grad (prethodni mesec 0%) i viši je u odnosu na prethodni mesec. U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti bio 2.08% i sličan je u odnosu na prethodni mesec (3.33%.). U gradu je 5.55% uzoraka neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, (AMB), 5.55% je neispravno zbog prisustva Streptococcus faecalis (SF), A 1.85% je neispravno zbog prisustva sulfitoredukujućih klostridija (SK) (Struktura neispravnosti: 42.85% AMB, 42.85 % SF, SK 14.28%). U selima je neispravno 3.33% uzoraka zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, (AMB), (Struktura neispravnosti: 100% AMB). Procenat ispravnosti za grad je nezadovoljavajući kao i struktura neispravnosti, dok je za sela zadovoljavajući procenat neispravnosti i povoljna struktura.
Hemijska ispravnost vode za piće u gradu je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, 44/99, 28/19, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane boje i povećane koncentracije amonijaka u 100% uzoraka. U selima je povećana boja u svim uzorcima ili u 100%, utrošak KMnO4 je povećan u 89.58%, kocentracija amonijaka je povećana u 89.58% uzoraka, a u 2.08 % je povećana koncentracija gvožđa. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 25.77 mg/l, a u selima 23.00 mg/l (MDK 12 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.25 mg/l, a u selima 1.27 mg/l (MDK 0.5 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 31.42 ºCoPt skale, a u selima 26.98 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike