Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Jun 2023.

Tokom JUNA meseca uzorkovano je 62 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 30 u gradu Kikindi i 32 u selima Opštine. Osnovna analiza je vršena u 29 uzoraka iz grada, a u 30 uzoraka iz sela, a u 3 uzorku iz grada rađena je samo mikrobiološka analiza.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 0% neispravnih uzoraka za grad (prethodni mesec 12.96%), dakle svi uzorci su bili ispravni i niži je u odnosu na prethodni mesec. U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti bio 6.25% i viši je u odnosu na prethodni mesec (2.08%.). U selima je neispravno 6.25% uzoraka zbog prisustva streptokoka fekalnog porekla, (SF), (Struktura neispravnosti: 100% SF). Procenat ispravnosti za grad je zadovoljavajući, dok je za sela skoro zadovoljavajući procenat neispravnosti, ali je nepovoljna struktura neispravnosti.
Hemijska ispravnost vode za piće u gradu je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, 44/99, 28/19, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane boje i povećane koncentracije amonijaka u 100% uzoraka. U selima je povećana boja u svim uzorcima ili u 100%, utrošak KMnO4 je povećan u 90.0%, kocentracija amonijaka je povećana u 90.0% uzoraka, a u 6.66 % je povećana koncentracija gvožđa. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 25.87 mg/l, a u selima 23.15 mg/l (MDK 12 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.21 mg/l, a u selima 1.21 mg/l (MDK 0.5 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 30.69 ºCoPt skale, a u selima 29.17 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike