Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Avgust 2023.

Tokom AVGUSTA meseca uzorkovano je 70 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 39 u gradu Kikindi i 31 u selima Opštine. Osnovna analiza je vršena u 39 uzoraka iz grada, i u 30 uzoraka iz sela, dok je u jednom uzorku iz sela rađena samo mikrobiološka analiza.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 12.82% neispravnih uzoraka za grad (prethodni mesec 15.38%), i niži je u odnosu na prethodni mesec. U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti bio 3.22% i niži je u odnosu na prethodni mesec (6.45%.). U gradu je neispravno 12.82% uzoraka zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija-AMB, (Struktura neispravnosti: 100% AMB). U selima je neispravno 3.22% uzoraka zbog prisustva sulfitorekujučih klostridija (SK), (Struktura neispravnosti: 100% SK). Procenat ispravnosti za grad nije zadovoljavajući, dok je za sela zadovoljavajući procenat neispravnosti, a struktura neispravnosti je zadovoljavajuća u gradu i nije zadovoljavajuća u selima.
Hemijska ispravnost vode za piće u gradu je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, 44/99, 28/19, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane boje, i povećane koncentracije amonijaka u 100%. U 9 od 10 uzoraka ili u 90% bio je povećan arsen, sa prosečnom vrednosti 0,013 mg/l. (MDK 0,01 mg/l). I 9 od 10 uzoraka bio je povećan Natrijum ili u 90% sa prosečnom vrednosti 247,6 mg/l (MDK 200 mg/l). U 2 od 10 uzoraka bio je povećan Bor ili u 20% uzoraka sa prosečnom vrednosti 0,9 mg/l (MDK 1 mg/l). U selima je povećana boja u svim uzorcima ili u 100%, utrošak KMnO4 je povećan u 90,0%, koncentracija amonijaka u 96.66% uzoraka, a gvožđe i 10% uzoraka. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 25,28 mg/l, a u selima 22,97 mg/l (MDK 12 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2,25 mg/l, a u selima 1,32 (MDK 0.5 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 33,46 ºCoPt skale, a u selima 29,33 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike