Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Septembar 2023.

Tokom SEPTEMBRA meseca uzorkovano je 114 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 62 u gradu Kikindi i 52 u selima Opštine. Osnovna analiza je vršena u 52 uzoraka iz grada, i u 48 uzoraka iz sela, dok je u 10 uzoraka izgrada i 4 uzoraka iz sela rađena samo mikrobiološka analiza.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 25.8% neispravnih uzoraka za grad (prethodni mesec 12.82%), i viši je u odnosu na prethodni mesec. U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti bio 9.61% i viši je u odnosu na prethodni mesec (3.22%.). U gradu je neispravno 25.8% uzoraka zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa, (Struktura neispravnosti: 100% AMB). U selima je neispravno 1.92% uzoraka zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija-AMB, 3.84% zbog prisustva sulfitorekujučih klostridija (SK) i 3.84% zbog prisustva streptokoka fekalnog porekla-SF (Struktura neispravnosti: 40% SK, 40% SF, 20% AMB). Procenat ispravnosti za grad nije zadovoljavajući, kao ni za sela, a struktura neispravnosti nije zadovoljavajuća ni u gradu ni u selima.
Hemijska ispravnost vode za piće u gradu je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, 44/99, 28/19, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane boje, i povećane koncentracije amonijaka u 100%. U selima je povećana boja u svim uzorcima ili u 100%, utrošak KMnO4 je povećan u 81,25%, koncentracija amonijaka u 89.58% uzoraka. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 25,04 mg/l, a u selima 21,59 mg/l (MDK 12 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2,34 mg/l, a u selima 1,29 (MDK 0.5 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 35,0 ºCoPt skale, a u selima 28,23 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike