Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Oktobar 2023.

Tokom OKTOBRA meseca uzorkovano je 70 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 40 u gradu Kikindi i 30 u selima Opštine. Osnovna analiza je vršena u 31 uzorak iz grada, a u 30 uzoraka iz sela, a u 9 uzoraka iz grada rađena je samo mikrobiološka analiza.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 30.0% neispravnih uzoraka za grad (prethodni mesec 25.8%) i viši je u odnosu na prethodni mesec. U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti bio 3.33% i niži je u odnosu na prethodni mesec (9.61%.). U gradu je 8.33% uzoraka neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, (AMB), 91.66% je neispravno zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa (PA) (Struktura neispravnosti: 8.33% AMB, 91.66 % PA). U selima je neispravno 3.33% uzoraka zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, (AMB), (Struktura neispravnosti: 100% AMB ). Procenat ispravnosti za grad je nezadovoljavajući kao i struktura neispravnosti, dok je u selima zadovoljavajući procenat neispravnosti, kao i struktura.
Hemijska ispravnost vode za piće u gradu je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, 44/99, 28/19, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane boje, i povećane koncentracije amonijaka u 100% uzoraka. U selima je povećana boja u svim uzorcima ili u 100%, utrošak KMnO4 je povećan u 90.0% , kocentracija amonijaka je povećana u 90.0% uzoraka. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 25.64 mg/l, a u selima 23.09 mg/l (MDK 12 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.32 mg/l, a u selima 1.35 (MDK 0.5 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 32.16 ºCoPt skale, a u selima 28.18 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike