Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Novembar 2023.

Tokom NOVEMBRA meseca uzorkovano je 109 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 60 u gradu Kikindi i 49 u selima Opštine. Osnovna analiza je vršena u 47 uzorak iz grada, a u 48 uzoraka iz sela, a u 13 uzoraka iz grada i u 1 uzorku iz sela je rađena samo mikrobiološka analiza.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 26.66% neispravnih uzoraka za grad (prethodni mesec 30%) i nešto niži je u odnosu na prethodni mesec. U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti bio 4.08% i sličan je u odnosu na prethodni mesec (3.33%.). U gradu je 1.66% uzoraka neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, (AMB), 25% je neispravno zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa (PA) (Struktura neispravnosti: 6.25% AMB, 93.75 % PA). U selima je neispravno 2.04% uzoraka zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, (AMB) i 2.04% zbog prisustva E coli, (Struktura neispravnosti: 500% AMB, 50% EC). Procenat ispravnosti za grad je nezadovoljavajući kao i struktura neispravnosti, dok je u selima zadovoljavajući procenat neispravnosti, dok struktura neispravnosti nije.
Hemijska ispravnost vode za piće u gradu je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, 44/99, 28/19, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane boje, i povećane koncentracije amonijaka u 100% uzoraka. U selima je povećana boja u svim uzorcima ili u 100%, utrošak KMnO4 je povećan u 85.41%, kocentracija amonijaka je povećana u 89.58% uzoraka i povećana koncentracija gvožđa u 4.16% uzoraka. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 27.04 mg/l, a u selima 23.01 mg/l (MDK 12 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.42 mg/l, a u selima 1.31 (MDK 0.5 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 35.31 ºCoPt skale, a u selima 28.65 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike