Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Decembar 2023.

Tokom DECEMBRA meseca uzorkovano je 74 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 43 u gradu Kikindi i 31 u selima Opštine. Osnovna analiza je vršena u 28 uzoraka iz grada, a u 30 uzoraka iz sela, a u 135uzoraka iz grada i u 1 uzorku iz sela je rađena samo mikrobiološka analiza.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 20.93% neispravnih uzoraka za grad (prethodni mesec 26.66%) i nešto niži je u odnosu na prethodni mesec. U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti bio 6.45% i sličan je u odnosu na prethodni mesec (4.08%.). U gradu je 4.65% uzoraka neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, (AMB), 16.27% je neispravno zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa (PA), pri čemu je 1 uzorak pored Pseudomonas aeruginosa (PA), sadržao i Streptocococcus faecalis (Struktura neispravnosti: 22.22% AMB, 77.77 % PA). U selima je neispravno 3.22% uzoraka zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, (AMB) i 3.22% zbog prisustva sukfitorekujućih klostridija (SK), (Struktura neispravnosti: 50% AMB, 50% SK). Procenat ispravnosti za grad je nezadovoljavajući kao i struktura neispravnosti, dok je u selima skoro zadovoljavajući procenat neispravnosti, dok struktura neispravnosti nije.
Hemijska ispravnost vode za piće u gradu je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, 44/99, 28/19, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane boje, i povećane koncentracije amonijaka u 100% uzoraka. U selima je povećana boja u svim uzorcima ili u 100%, utrošak KMnO4 je povećan u 86.66%, kocentracija amonijaka je povećana u 86.66% uzoraka i povećana koncentracija gvožđa u 6.66% uzoraka. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 25.94 mg/l, a u selima 22.28 mg/l (MDK 12 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.35 mg/l, a u selima 1.26 (MDK 0.5 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 35.53 ºCoPt skale, a u selima 28.00 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike