Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Januar 2024.

Tokom JANUARA meseca uzorkovano je 68 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 36 u gradu Kikindi i 32 u selima Opštine. Osnovna analiza je vršena u 30 uzoraka iz grada, a u 30 uzoraka iz sela, a u 6 uzoraka iz grada i u 2 uzorka iz sela je rađena samo mikrobiološka analiza.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 52.78% neispravnih uzoraka za grad (prethodni mesec 20.96%) i mnogo je viši je u odnosu na prethodni mesec. U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti bio 15.62% i duplo je viši u odnosu na prethodni mesec (6.45%.). U gradu je 13.88% uzoraka neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, (AMB), 38.88% je neispravno zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa (PA), pri čemu je 1 uzorak pored Pseudomonas aeruginosa (PA), sadržao i Streptocococcus faecalis, a 5 uzoraka i povećan broj AMB (Struktura neispravnosti: 26.31% AMB, 73.68 % PA). U selima je neispravno 3.12% uzoraka zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, (AMB), 6.25% zbog prisustva sukfitorekujućih klostridija (SK) i 6.25% zbog prisustva Escherichia coli (EC) (Struktura neispravnosti: 20% AMB, 40% SK, 40% EC). Procenat ispravnosti za grad i za sela je nezadovoljavajući kao ni struktura neispravnosti.
Hemijska ispravnost vode za piće u gradu je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, 44/99, 28/19, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane boje, i povećane koncentracije amonijaka u 100% uzoraka. U selima je povećana boja u svim uzorcima ili u 100%, utrošak KMnO4 je povećan u 90%, kocentracija amonijaka je povećana u 90% uzoraka i povećana koncentracija gvožđa u 13.33% uzoraka. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 26.54 mg/l, a u selima 22.77 mg/l (MDK 12 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.33 mg/l, a u selima 1.3 (MDK 0.5 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 35.33 ºCoPt skale, a u selima 28.5 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike