Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Februar 2024.

Tokom FEBRURA meseca uzorkovano je 116 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 68 u gradu Kikindi i 48 u selima Opštine. Osnovna analiza je vršena u 49 uzoraka iz grada, a u 48 uzoraka iz sela, a u 19 uzoraka iz grada je rađena samo mikrobiološka analiza.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 32.35% neispravnih uzoraka za grad (prethodni mesec 52.78%) i niži je u odnosu na prethodni mesec. U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti bio 2.08% i drastično je niži u odnosu na prethodni mesec (15.62%.). U gradu je 10.29% uzoraka neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, (AMB), 22.05% je neispravno zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa (PA), pri čemu su 2 uzorka pored Pseudomonas aeruginosa (PA), sadržala povećan broj AMB (Struktura neispravnosti: 31.81% AMB, 68.18 % PA). U selima je neispravno 2.08% uzoraka zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, (AMB) (Struktura neispravnosti: 100% AMB). Procenat ispravnosti za grad je nezadovoljavajući kao ni struktura neispravnosti, dok je za sela zadovoljavajući procenat neispravnosti i struktura je zadovoljavajuća.
Hemijska ispravnost vode za piće u gradu je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, 44/99, 28/19, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane boje, i povećane koncentracije amonijaka u 100% uzoraka. U selima je povećana boja u svim uzorcima ili u 100%, utrošak KMnO4 je povećan u 89.58%, kocentracija amonijaka je povećana u 89.58% uzoraka i povećana koncentracija gvožđa u 4.16% uzoraka. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 26.56 mg/l, a u selima 23.03 mg/l (MDK 12 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.31 mg/l, a u selima 1.29 (MDK 0.5 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 34.9 ºCoPt skale, a u selima 27.4 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike