Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Mart 2012.

datum : 04.04.2012
DEL.broj :

Predmet: Analiza higijenske ispravnosti vode za piće za mart mesec 2012 godine u Opštini Kikinda.


Tokom marta meseca uzorkovano je 188 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih je 108 u gradu Kikindi i 80 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 66 uzoraka vode iz gradskih i u 18 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok u 42 uzoraka iz grada izvršena samo mikrobiološka analiza, kao i u 62 uzorka sa sela.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka i povećane boje. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.31 mg/l, a u selima 21.77 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 1.86 mg/l, a u selima 1.34 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 39.62 ºCoPt skale, a u selima 34.7 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale)
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 25% neispravnih uzoraka, što je nešto viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (22.22%), odnosno 8.75% neispravnih uzoraka za sela, što je niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (13.75%). Struktura mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda je takva da 96.29% neispravnih uzoraka čine aerobne mezofilne bakterije, a 3.71% neispravnih uzoraka čini streptokokus fekalnog porekla (1 uzorak), što je relativno dobra struktura mikrobiološke neispravnosti. Struktura mikrobiološke neispravnosti u selima je takva da aerobne mezofilne bakterije čine 100% neispravnosti, što je zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u g radu i u selima nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.

Preuzmite tabelarni prikaz

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike