Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

April 2012.

datum : 09.05.2012  DEL.broj :

Predmet: Analiza higijenske ispravnosti vode za piće za april mesec 2012 godine u Opštini Kikinda.
Tokom aprila meseca uzorkovano je 150 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih je 88 u gradu Kikindi i 62 u selima Opštine. Periodični pregled (periodična hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 66 uzoraka vode iz gradskih i u 18 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok je u 22 uzoraka iz grada izvršena samo mikrobiološka analiza, kao i u 44 uzorka sa sela.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka i povećane boje. U gradu Kikinda u 16 uzoraka vršena je analiza arsena (u 11 bunara i u 5 uzoraka iz vodovodne mreže), i u 2 uzorka (bunar I i bunar XII) je koncentracija bila iznad maksimalno dozvoljene (MDK 0.01 mg/l). Prosečna koncentracija arsena u Kikindi bila je 0.0093 mg/l. U svim selima je takođe vršena analiza arsena, ukupno u 14 uzoraka. Koncentracije arsena su povećane u selima: Mokrin, Iđoš, Sajan i Vincaid. (Prilog br. 1). Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 23.68 mg/l, a u selima 23.35 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 1.81 mg/l, a u selima 1.30 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 39.92 ºCoPt skale, a u selima 39.16 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 25% neispravnih uzoraka, što je isti procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (25%), odnosno 11.29% neispravnih uzoraka za sela, što je nešto viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (8.75%). Struktura mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda je takva da 100% neispravnih uzoraka čine aerobne mezofilne bakterije, što je dobra struktura mikrobiološke neispravnosti. Struktura mikrobiološke neispravnosti u selima je takva da aerobne mezofilne bakterije čine 85.7% neispravnosti, a 14.3% (1 uzorak) čine termotolerantne koliformne bakterije, što je relativno zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u g radu i u selima nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.
S poštovanjem,

Specijalista higijene

Direktor Zavoda

Preuzmite tabelarni prikaz

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike