Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Maj 2012.

datum : 08.06.2012
DEL.broj :

Predmet: Analiza higijenske ispravnosti vode za piće za maj mesec 2012 godine u Opštini Kikinda.

Tokom maja meseca uzorkovano je 210 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih je 130 u gradu Kikindi i 80 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 66 uzoraka vode iz gradskih i u 18 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok u 64 uzoraka iz grada izvršena samo mikrobiološka analiza, kao i u 62 uzorka sa sela.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka i povećane boje. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 23.68 mg/l, a u selima 22.92 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 1.81 mg/l, a u selima 1.3 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 39.92 ºCoPt skale, a u selima 34.16 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale)
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 11.53% neispravnih uzoraka, što je niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (25%), odnosno 18.75% neispravnih uzoraka za sela, što je viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (8.75%). Struktura mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda je takva da 86.6% neispravnih uzoraka čine aerobne mezofilne bakterije, a 6.6% neispravnih uzoraka čini streptokokus fekalnog porekla (1 uzorak) i 6.6% neispravnih uzoraka čine termotolerantne koliformne bakterije, što je granično zadovoljavajuća struktura mikrobiološke neispravnosti. Struktura mikrobiološke neispravnosti u selima je takva da aerobne mezofilne bakterije čine 100% neispravnosti, što je zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u g radu i u selima nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.

Preuzmite tabelarni prikaz

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike